Reklama dla doradcy podatkowego

Z jakiej reklamy może korzystać doradca podatkowy?

Dnia 10 czerwca 2010 roku z ustawy o doradztwie podatkowym uchylono przepisy o zakazie reklamy. Zatem możemy mówić o generalnej dopuszczalności reklamy doradców podatkowych. Jakkolwiek został usunięty zakaz reklamy z ustawy o doradztwie podatkowym nie oznacza to jednak pełnej dowolności w tym zakresie. Swobodę doradców podatkowych w zakresie dostępu do reklamy ograniczają zasady etyki. Zostały one zmienione w tym zakresie mocą uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 8 grudnia 2010 r., nr 749/2010 (jej treść jest dostępna na stronie internetowej www.krdp.pl).

Zmieniona treść zasad etyki nie wskazuje dopuszczalnych form reklamy, określa jedynie, jak ona nie powinna wyglądać. Na próżno doszukiwalibyśmy się w nich definicji takich pojęć jak „reklama dopuszczalna” czy „reklama zakazana”. Brzmienie zasad etyki nakazuje raczej posługiwanie się pojęciami etycznego i nieetycznego informowania o swoich usługach. Jedyną wskazówką do określenia zachowań zakazanych są regulacje zawarte w przepisach art. 9 ust. 3 oraz 9B.

Doradca podatkowy może reklamować świadczone przez siebie usługi, jeżeli nie narusza to niezależności, godności i uczciwości zawodowej, zasad etyki zawodowej, a także tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego. Zniesienie ustawowego zakazu reklamy oznacza, że w tym zakresie zaczną obowiązywać zasady etyki zawodowej.

Obecnie z zasad etyki doradcy podatkowego wynika, że przekazywanie informacji oraz prowadzenie reklamy przez doradcę podatkowego powinno być obiektywne, rzetelne i wyważone, a poza tym zgodne z normami etycznymi, dobrymi obyczajami godnością zawodu i obowiązującymi przepisami.

Niedopuszczalne jest zachowanie doradcy podatkowego służące obejściu obowiązujących ograniczeń w zakresie informacji i reklamy. Doradca podatkowy nie może w przekazywanej informacji oraz w prowadzonej reklamie:

• porównywać się, w szczególności w zakresie jakości świadczonych usług, z usługami innych doradców podatkowych;

• obiecywać lub gwarantować skuteczność, w szczególności wywoływać nieuzasadnionego oczekiwania co do wyników pracy;

• powoływać się na osobiste relacje z organami publicznymi, ich przedstawicielami lub z podmiotami związanymi z tymi organami;

• podawać informacji o funkcji, którą pełni lub pełnił oraz o uzyskanych tytułach i wyróżnieniach w samorządzie doradców podatkowych.

Doradca podatkowy, który dowiedział się, iż osoba trzecia rozpowszechnia o nim informacje lub prowadzi reklamę świadczonych przez niego usług z naruszeniem zasad etyki, zobowiązany jest podjąć wszelkie dozwolone prawem czynności niezbędne do zaniechania przez tę osobę tych działań.

Powyższe zasady informowania i reklamowania usług doradztwa podatkowego stosuje się odpowiednio do podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.